ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ