ГБХЗХГ-ын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам