АСРАН ХАМГААЛАХ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙГ ТОГТООХ ЖУРАМ