Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд бүрдүүлэхэд материал, анхаарах асуудал