ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх 2 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

Нийтлэсэн: 2020-01-29 | Үзсэн: 33565Дэлгэрэнгүй

Сахилгажуулах эерэг зарчим

Нийтлэсэн: 2018-12-18 | Үзсэн: 33440Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй

Нийтлэсэн: 2018-12-17 | Үзсэн: 33363Дэлгэрэнгүй

ГБХЗХГ-ын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Нийтлэсэн: 2018-12-17 | Үзсэн: 33360Дэлгэрэнгүй

АСРАН ХАМГААЛАХ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙГ ТОГТООХ ЖУРАМ

Нийтлэсэн: 2018-12-17 | Үзсэн: 33357Дэлгэрэнгүй