АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН МАЯГТ

Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 09 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН МАЯГТ   ………………………………….. -ны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг   Нэг. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал   ¹ Асуулт Эцэг/эх/-ийн болон өөрийн нэр Төрсөн он, сар, өдөр Эрхэлж байгаа ажил Ажиллаж, сурч байгаа байгууллага, сургуулийн нэр, хаяг 1. Мэдүүлэг

Нийтлэсэн: 2018-12-14 | Үзсэн: 33341Дэлгэрэнгүй

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт   АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго 1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт

Нийтлэсэн: 2018-12-14 | Үзсэн: 33339Дэлгэрэнгүй

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хот   АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж 2.1.Авлигын эсрэг хууль тогтоомж

Нийтлэсэн: 2018-12-14 | Үзсэн: 33337Дэлгэрэнгүй